15. Maa ökosüsteemid

Üleilmne eesmärk „Maismaa ökosüsteemid“ keskendub maismaa ökosüsteemide ja seal elavate liikide säästlikule kasutamisele ja tõhusale kaitsele. Kaitstud ja hoitud ökosüsteemid ning looduslik mitmekesisus aitavad vähendada inimese põhjustatud keskkonnasurvet ja leevendada looduskatastroofe. Terved ja sidusad ökosüsteemid on abiks ka toimetulekul kliimasoojenemise mõjuga ning neist saavad kasu ökosüsteemidest sõltuvad kogukonnad.

ÜRO tegevuskavas 2030 rõhutatakse vajadust esmajärjekorras rakendada varasemad üleilmsed lepped (elurikkuse konventsioon, Nagoya protokoll jt). Tähtis on tagada maismaaökosüsteemide ja sisemaa mageveeökosüsteemide ning nendega seotud ökosüsteemiteenuste kaitse, taastamine ja säästev kasutamine. Eraldi on esile toodud vajadus kaitsta ja säästvalt kasutada metsade ja mägede ning kuivalade ökosüsteeme. Kõigi looduslike elupaikade ja ohustatud liikide seisundit tuleb parendada, sealjuures teha lõpp kaitsealuste taime- ja loomaliikide salaküttimisele ning nendega kauplemisele. Üks eesmärk käsitleb võõrliikide ohjamist ja nende mõju kontrolli all hoidmist.

Eesti säästva arengu strateegias rõhutatakse traditsiooniliste maakasutusviiside, pärandmaastike ja liigilise mitmekesisuse säilitamist. Tähtsaks peetakse investeeringuid keskkonnakaitsesse ja keskkonnaharidusse.

Üleilmne eesmärk „Kaitsta ja taastada maismaa ökosüsteeme ning propageerida nende säästvat kasutamist; majandada metsi säästvalt, võidelda kõrbestumisega ning peatada ja pöörata ümber pinnase halvenemine ja bioloogilise mitmekesisuse hävimine“ on Eestis seotud liikide ja elupaikade kaitse, sh metsakaitse järgmiste näitajatega:

  • kaitstavad alad;
  • kaitstavad metsad;
  • happevihmasid põhjustavate gaaside heide;
  • soodsas seisundis elupaigatüübid;
  • soodsas seisundis liigid.
Kaitstavate alade osatähtsus maismaaterritooriumis 19,8 %
2023
Rangelt kaitstava metsamaa osatähtsus metsamaas 18,4 %
2023
Happevihma põhjustavate gaaside heide 1,6 tuhat tonni hapestumise ekvivalenti
2022
Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) heitkogus 27 tuhat tonni
2022
Soodsas seisundis loodusdirektiivi elupaigatüüpide osatähtsus 57 %
2024
Soodsas seisundis loodusdirektiivi liikide osatähtsus 56 %
2024