Personalipoliitika

Statistikaameti personalipoliitika on ühtsete põhimõtete kogum, mis rakendub kogu organisatsioonile ja toetab statistikaameti strateegia elluviimist.

Personalipoliitika eesmärk on väärtustada, arendada ja hoida organisatsiooni töötajaid ühtsete põhimõtete järgi. Oskuslik personalijuhtimine aitab tagada asutuse tulemuslikkuse ja konkurentsivõime. Tulemuslik personalipoliitika loob tugeva ühtekuuluvustunde ja organisatsioonikultuuri.

Statistikaameti juhtimine

Juhtimisel lähtume statistikaameti strateegiast ja väärtustest. Juhid on oma tegevusega töötajatele eeskujuks, innustades ja motiveerides neid, et viia ellu ühiselt seatud eesmärke. Statistikaameti töötajatel on võimalik osaleda asutuse strateegia ja arengukavade koostamisel ning rääkida kaasa asutuse tulevikuväljavaadete kujundamisel. Julgustame töötajaid oma arvamust välja ütlema, kujundades avatud õhkkonnaga organisatsiooni, kus kõigil on võimalus rakendada oma erialaoskusi ning saada oma valdkonnas parimaks.

Statistikaameti juhtimise põhimõtted on järgmised.

  • Arendada töötajaid ja meeskonnatööd.
  • Olla avatud ja aus ning julgustada kahepoolset kommunikatsiooni.
  • Julgustada töötajate enesejuhtimist ja individuaalset tulemuslikkust.
  • Tugineda üksmeelele ja koostööle.
  • Areneda organisatsiooniks, mis õpib iga töötaja kogemustest ja teadmistest.

Personalijuhtimine on iga juhi oluline ülesanne, mille täitmine tagab sujuva koostöö ja hea töötulemuse.

Personali planeerimine

Sihipärane ja läbimõeldud personaliplaneerimine on personalipoliitika oluline osa, mis tagab organisatsiooni stabiilsuse. Planeerimise aluseks on organisatsiooni lühi- ja pikaajalised vajadused.

Personali värbamine, valik ja sisseelamine

Värbame teadmistele orienteeritud ja motiveeritud oma ala spetsialiste. Pakume võimalusi pikaajaliseks koostööks ning isiklikuks arenguks Statistikaametis ja Euroopa statistikasüsteemis.

Personali värbamine ja valik toimub vahetu juhi ja personalitöötajate koostöös.

Uuele töötajale on abiks mentor, kes aitab organisatsiooni, meeskonda ja töökohale sisse elada. Uutele töötajatele korraldame sisseelamiskoolituse.

Personali väärtustamine, tasustamine ja motiveerimine

Iga töötaja väärtustamine toetab positiivse õhkkonna loomist organisatsioonis ja on ühtlasi tulemuslikuma töö oluline motivaator. Väärtustame oma töötajaid, märgates ja tunnustades nende tööalaseid saavutusi, kuulates nad ära, usaldades nende professionaalsust ja koheldes neid õiglaselt. Motiveerime oma töötajaid: korraldame ühisüritusi, soodustame sportimist, peame meeles oluliste isikliku elu sündmuste korral ja valime aasta parimaid.

Statistikaametis makstava töötasu konkurentsivõimet hinnatakse palgaturu uuringu alusel. Töötasu korrigeeritakse eelarve võimalustest lähtuvalt. Võimalusel makstakse tulemusliku töö eest tulemustasu.

Töö- ja pereelu paremaks ühitamiseks pakume töötajatele kaugtöö ja paindliku tööajaga töötamise võimalust.

Personali arendamine

Hindame töötajaid, kes väärtustavad enesetäiendust ja rakendavad uusi teadmisi, oskusi ning vilumusi oma töös. Koostöös töötajatega koostame igaks aastaks organisatsiooni koolitusplaani, mis toetab töötajate erialast arengut. Alternatiivina tavapärasele koolitusele pakume töötajatele töövarjuks olemise ja rotatsiooni võimalust ning sisekoolitajaks ja mentoriks arenemise võimalust.

Töötulemused vaadatakse üle ja uued tööalased arengueesmärgid seatakse arenguvestlustel, mille eesmärk on anda töötajale tagasisidet ja väärtustada tehtud tööd.

Statistikaameti personalijuhtimise olulisi eesmärke on tagada organisatsioonisisene järelkasv. Esmajärjekorras on põhirõhk võtmeametikohtadel – tuleb tagada oskusteabe üleandmine ühelt töötajalt teisele ja võtmeametikohtadel töötavate inimeste asendajate olemasolu.

Peame oluliseks tihedat koostööd kõrgkoolidega ning võtame igal aastal praktikale tudengeid nii põhi- kui ka tugivaldkondadesse. Igal aastal anname välja Albert Pulleritsu preemiat, et innustada noori statistikahuvilisi statistikameetodeid rakendama ja arendama ning tõhustada Statistikaameti koostööd teadusasutustega.