Absoluutne vaesus

Absoluutne vaesus tähendab, et inimese tulu jääb allapoole absoluutse vaesuse piiri. Absoluutse vaesuse piir arvutatakse ekvivalentnetosissetuleku alusel, mis võtab arvesse leibkonna koosseisu (esimese täiskasvanud liikme kaal 1, iga järgmise vähemalt 14-aastase liikme kaal 0,7 ja kõigi alla 14-aastaste kaal 0,5) ehk leibkonna kogusissetulek on jagatud leibkonnaliikmete tarbimiskaalude summaga. Absoluutse vaesuse piiriks on arvestuslik elatusmiinimum, mis väljendab miinimumvajaduste rahuldamise rahalist maksumust.

Absoluutse vaesuse määr on nende elanike osatähtsus, kelle ekvivalentnetosissetulek on allpool absoluutse vaesuse piiri. 

Absoluutse vaesuse määr enne sotsiaalseid siirdeid tähendab absoluutse vaesuse määra, kui leibkonna sissetulekute hulka ei arvata riiklikke ega kohalike omavalitsuste makstavaid sotsiaaltoetusi. Seda arvutatakse kaht moodi: pensionid arvestatakse siirete osaks ja jäetakse sissetulekute hulka arvestamata või arvestatakse pensionid leibkonna sissetulekute hulka nagu palgad.

Absoluutse vaesuse süvik tähendab absoluutses vaesuses olevate isikute mediaansissetuleku kaugust vaesuse piirist protsentides.

Püsiva absoluutse vaesuse määr on nende isikute osatähtsus, kelle ekvivalentnetosissetulek oli absoluutse vaesuse piirist madalam vaadeldud aastal ja vähemalt kahel eelnenud kolmest aastast.

Absoluutse vaesuse määr 3,5 %
150,0%
Absoluutse vaesuse määr enne sotsiaalseid siirdeid, k.a pensionid 23,7 %
15,6%
Absoluutse vaesuse määr enne sotsiaalseid siirdeid, v.a pensionid 8,2 %
54,7%
Püsiva absoluutse vaesuse määr 0,1 %
0,1%
Kuu absoluutse vaesuse piir 303,4 eurot
Absoluutse vaesuse süvik 30,4 %
-39,2%
Absoluutse vaesuse määr leibkonnatüübi lõikes | 2022
Absoluutse vaesuse määr vanuserühma lõikes, 2022
Absoluutse vaesuse määr hõiveseisundi lõikes, 2022