14. Ookeanid ja mereressursid

Üleilmne eesmärk „Ookeanid ja mereressursid“ keskendub merede ja ookeanide ökosüsteemide kaitsele ning mereressursside säästlikule kasutamisele. Merede ökosüsteeme mõjutab tugevalt ookeani vee hapestumine kliima soojenemise tõttu, aga ka maailmamere saastamine ja kalavarude ülepüük.

ÜRO tegevuskavas 2030 on eesmärk vähendada mereökosüsteemide igasugust saastamist (esimene tähtaeg on seatud aastaks 2025), tagada mere- ja rannikuökosüsteemide säästev haldamine ja kaitse ning taastamine (esimene tähtaeg on seatud aastaks 2020). Eraldi eesmärgina tuuakse esile vajadus tagada väikekaluritele juurdepääs mereressurssidele ja turgudele.

ÜRO aruande kohaselt halveneb rannikuvete seisund endiselt nii reostuse kui ka toitainete liigse juurdevoolu tõttu, mis põhjustavad vetikate vohamist ja tekkinud hapnikuvaeguse tõttu omakorda veeloomastiku surma. Merede hapestumine on põhjustatud CO2 sisalduse suurenemisest merevees, mis muudab karbonaatsete ühendite bilanssi, see omakorda mõjutab meres elavaid liike, nagu näiteks korallriffide liigid, karbid ja teod. Merede ja ookeanide seisundit on kahjustanud ülepüük, mis omakorda vähendab toiduressursse. Merede ja ookeanide ökosüsteemide säästvaks kasutamiseks ning kaitseks tuleb läbi mõelda poliitika ja rakendada tegevuskavasid. Tähtis on luua ja majandada kaitstavaid merealasid.

Eesti säästva arengu strateegia rõhutab rannikumere hea seisundi tähtsust ja kalavarude kasutamist nii, et see ei ületa looduslikku taastootmist.

Üleilmne eesmärk „Kaitsta ja kasutada säästvalt ookeane, meresid ja mere elusressursse, et saavutada säästev areng“ on Eestis seotud järgmiste näitajatega:

  • kaitstav mereala;
  • kudekarja biomass;
  • Üldfosfori ja -lämmastiku koormus merre.
Kaitstava mereala pindala osatähtsus Eesti merealast (koos majandusvööndiga) 19,3 %
2023
Liivi lahe räime kudekarja biomass 145 915 tonni
2022
Liivi lahe räime kudekarja biomassi piirväärtus 72 907 tonni
2022
Läänemere avaosa räime kudekarja suhteline biomass 0,40
2022
Läänemere avaosa räime kudekarja biomassi suhteline piirväärtus MSY Btrigger 1
2022
Läänemere kilu kudekarja biomass 1 127 237 tonni
2022
Läänemere kilu kudekarja biomassi piirväärtus 541 000 tonni
2022
Läänemere lääneosa tursa kudekarja suhteline biomass aegrea keskmise biomassi suhtes 0,16
2022
Läänemere lääneosa tursa kudekarja biomassi suhteline piirväärtus MSY Btrigger 1,03
2022
Üldfosfori koormus merre 456 tonni
2,2%
2022
Üldlämmastiku koormus merre 27 332 tonni
2,5%
2022