Eesti majandus- ja finantsnäitajad

Andmekategooria Riiklik esitaja/vastutaja SDMX fail Metaandmed
REAALSEKTOR
Rahvamajanduse arvepidamine Statistikaamet
Statistikaamet
Statistikaamet
Statistikaamet
SDMX DSBB
Finantskontod Eesti Pank
Eesti Pank
SDMX DSBB
Tootmisindeks (tööstustoodangu mahuindeks) Statistikaamet SDMX DSBB
Tööhõive Statistikaamet SDMX DSBB
Töötus Statistikaamet SDMX DSBB
Palk (keskmine brutopalk kuus) Statistikaamet SDMX DSBB
Tarbijahinnaindeks Statistikaamet SDMX DSBB
Tootjahinnaindeks Statistikaamet SDMX DSBB
VALITSEMISSEKTOR
Valitsemissektori finantsnäitajad Statistikaamet
Statistikaamet
SDMX DSBB
Valitsemissektori koguvõlg Statistikaamet SDMX DSBB
Keskvalitsuse finantsnäitajad Riigi Tugiteenuste Keskus SDMX DSBB
Keskvalitsuse võlg Statistikaamet
Statistikaamet
SDMX DSBB
FINANTSSEKTOR
Hoiuseid kaasavate finantsinstitutsioonide ülevaade Eesti Pank SDMX DSBB
Keskpanga ülevaade Eesti Pank SDMX DSBB
Muude finantsinstitutsioonide ülevaade Eesti Pank SDMX DSBB
Intressimäärad      
Valitsemissektori pikaajaliste võlakirjade intressimäärad1 Euroopa Keskpank - DSBB
Euroopa Keskpanga rahapoliitilised intressimäärad1 Euroopa Keskpank -
Rahaloomeasutuste intressimäärad1 Eesti Pank -
Finantstugevusnäitajad      
Esimese taseme omavahendite suhe riskiga kaalutud varadesse Eesti Pank SDMX DSBB
Esimese taseme omavahendite suhe koguvaradesse DSBB
Ebatõenäoliselt laekuvate laenude suhe omavahenditesse DSBB
Ebatõenäoliselt laekuvate laenude suhe kogulaenudesse (ilma eraldisteta) DSBB
Varade tootlus DSBB
Likviidsete varade suhe lühiajalistesse kohustustesse DSBB
Välisvaluuta avatud netopositsiooni suhe kapitali DSBB
Eluasemehinnaindeks Statistikaamet SDMX DSBB
Võlaväärtpaberid Eesti Pank SDMX DSBB
Väärtpaberibörs: aktsiaindeks1 NASDAQ OMX Tallinn - DSBB
VÄLISSEKTOR
Maksebilanss (kvartaalne) Eesti Pank SDMX DSBB
Portfelliinvesteeringute ülevaade1 Eesti Pank - DSBB
Otseinvesteeringute ülevaade1 Eesti Pank - DSBB
Reservvarad IMF'i standardvormi kohaselt Eesti Pank SDMX DSBB
Väliskaubandus Statistikaamet SDMX DSBB
Rahvusvaheline investeerimispositsioon Eesti Pank SDMX DSBB
Koguvälisvõlg IMFi standardvormi kohaselt Eesti Pank SDMX DSBB
Valuutakursid1 Eesti Pank - DSBB
Ametlike välisvaluutareservide jaotus vääringute lõikes1 Eesti Pank - DSBB
RAHVASTIK
Rahvastik Statistikaamet SDMX DSBB

1Sellel andmekategoorial ei ole SDMX-i avaldamine kohustuslik