Statistikanõukogu

Statistikanõukogust

Riikliku statistika seaduse alusel moodustab Vabariigi Valitsus oma korraldusega statistikanõukogu, mille ülesanne on nõustada riikliku statistika tegijaid, Statistikaametit ja Eesti Panka, ning Rahandusministeeriumi. Statistikanõukogu tegevuse eesmärk on nõustades ja arvamust avaldades tagada, et riikliku statistika süsteem toimib. Ühest küljest on statistikanõukogu seotud riikliku statistika tegemisega, teisest küljest riikliku statistika tarbijatega ning sedakaudu avalikkusega. Eelkõige oodatakse, et statistikanõukogu suurendab riikliku statistika sõltumatust, muudab statistika tegemise läbipaistvamaks ja kaasab statistika tegemisse rohkem avalikkust.

Statistikanõukogu ülesanded

  1. Nõustada riikliku statistika tegijat riikliku statistika programmi koostamisel.
  2. Anda Statistikaametile soovitusi riikliku statistika tegemise koordineerimiseks.
  3. Avaldada rahandusministrile arvamust riikliku statistika programmi ja selle muudatuste kohta enne nende kinnitamist.
  4. Anda nõu riikliku statistika tegijale riikliku statistika tegemisel, sealhulgas statistikapõhimõtete ja kvaliteedikriteeriumide rakendamisel.
  5. Anda rahandusministrile hinnang riikliku statistika tegemise kulutuste kohta ja esitada see oma aastaaruandes.
  6. Anda rahandusministrile soovitusi ja avaldada arvamust statistika õigusloome valdkonnas.
  7. Avaldada Statistikaameti peadirektori ametikoha täitmise avaliku konkursi korraldamise komisjonile arvamust kandidaadi sobivuse kohta.
  8. Anda riikliku statistika tegijale andmehalduse koordineerimiseks soovitusi ja avaldada arvamust andmehalduse korralduse kohta.

Statistikanõukogu koosseis

Statistikanõukogus on 11 liiget, kelle hulgas on Statistikaameti, Eesti Panga ja Andmekaitse Inspektsiooni esindaja ja kaheksa riikliku statistika tarbijate ning andmeesitajate esindajat ja eksperti. Statistikanõukogusse ekspertide määramisel on lähtutud põhimõttest, et esindatud oleksid statistika, rahvastiku, sotsiaalvaldkonna, keskkonna, majanduse ja põllumajanduse asjatundjad. Statistikanõukogu tööd juhib esimees. Statistikanõukogu iga koosseisu volituste tähtaeg on neli aastat.

Statistikanõukogu koostab Vabariigi Valitsusele oma tegevuse aruande kalendriaasta kohta. Aruanne koostatakse järgmise aasta 30. aprilliks ja esitatakse valitsusele rahandusministri kaudu.

Statistikanõukogu töökorra kehtestab Vabariigi Valitsus. Statistikanõukogu koosolekud toimuvad vähemalt üks kord kolme kuu jooksul. Koosolekute protokollid on avalikud.

Sarnaste ülesannetega kogu on kõikides Euroopa Liidu riikides. Eestis taastas statistikanõukogu traditsiooni riikliku statistika seaduse 1. augustil 2010 jõustunud redaktsioon. 1922. aastast kuni nõukogude ajani tegutses Riigi Statistika Keskbüroo juures nõuandev statistika nõukogu, mida juhtis riigisekretär.