Majandusüksuste klassifitseerimise abiinfo

Majandusüksuste nimekiri on abivahend eelkõige neile andmeesitajatele, kes peavad statistikaaruannetes näitama finantstehinguid või finantsvara ja -kohustuste seise kliendi või tehinguliikide kaupa, näiteks krediidiasutuste antud laenud ja kaasatud hoiused või liisinguettevõtete klientide liisingunõuded.

Majandusüksuste nimekiri avaldatakse üks kord aastas (detsembris) ja see hõlmab majandusüksusi, mis on olnud majanduslikult aktiivsed kas või ühel kolmest viimasest aastast. Erand on kõik finantssektori üksused, mis on kantud nimekirja ka siis, kui need pole olnud viimasel kolmel aastal majanduslikult aktiivsed. Aasta jooksul toimunud muudatustest kajastatakse nimekirjas vaid kõige olulisemad statistika koostamise seisukohast.

Majandusüksuste ühetaoline klassifitseerimine nii statistika tegemisel kui ka statistilises aruandluses on kvaliteetse statistika kõige olulisem tingimus. Majandusüksuste tegevusala ja sektorisse kuuluvuse määramisel lähtutakse ESA2010 metoodikast. Sageli ei ole majandusüksuste tegevuse kohta piisavalt infot, seega ei pruugi ka nimekirjas esitatud info alati tegelikkusele vastata. Tihti on vähe infot uute majandusüksuste kohta, mis on tegutsenud lühikest aega ega ole veel ka majandusaasta aruannet esitanud.

Kui andmeesitajal on kliente või tehingu vastaspooli, keda pole majandusüksuste nimekirjas, tuleb selliste üksuste klassifitseerimisel lähtuda olemasolevast infost ja oma parimast teadmisest.