Isikuankeet

Isiku põhiandmed

 • Ees- ja perekonnanimi, isikukood
 • Sugu
 • Sünniaeg
 • Püsielukoht (aadress)
 • Kas Te elate osa nädalast või aastast ka mõnes teises elukohas?
  • Kui suure osa aastast Te viibite teises elukohas?
  • Kus Teie teine elukoht asub? (Eesti linn/alev/alevik/küla või välisriik)
 • Milline on Teie seaduslik perekonnaseis?
 • Kas Te olete lapsi sünnitanud?
  • Mitu last Te olete sünnitanud?

Küsimused päritolu, keeleoskuse ja usu kohta

 • Millises riigis Te sündisite?
  • Palun nimetage oma sünnikoht Eestis (linn/alev/alevik/küla). Sünnikoht on Teie ema püsielukoht ajal, kui Te sündisite (mitte haigla asukoht).
 • Millises riigis sündisid Teie vanemad?
 • Kas Teie vanavanemad on sündinud Eestis?
 • Millise riigi kodanik Te olete?
 • Mis rahvusest Te olete?
 • Mis on Teie emakeel?
 • Kas Te oskate mõnda kohalikku keelekuju, murret või murrakut?
  • Palun nimetage see kohalik keelekuju, murre või murrak, mida Te oskate (kõige paremini).
 • Kas Te oskate peale emakeele veel mõnda keelt?
  • Palun nimetage oskuse järjekorras need emakeelest erinevad keeled, mida Te oskate.
 • Kas Te peate omaks mõnda usku (religiooni)? (Vastamine vabatahtlik)
  • Palun nimetage usk (religioon). (Vastamine vabatahtlik)

Küsimused elukohavahetuste kohta

 • Kas Te olete elanud praeguses linnas/alevis/vallas pidevalt sünnist saadik?
  • Mis aastal asusite praegusesse linna/alevisse/valda viimati elama?
  • Millises riigis oli Teie eelmine elukoht?
  • Palun nimetage oma eelmine elukoht Eestis (linn/alev/alevik/küla).
 • Kas Te olete kunagi elanud väljaspool Eesti Vabariiki pidevalt 12 kuud või kauem?
  • Mis aastal asusite viimati Eestisse elama?
  • Millisest riigist saabusite viimati Eestisse elama?
 • Millises riigis oli Teie püsielukoht 2000. aasta 31. märtsil (eelmise rahva ja eluruumide loenduse toimumise ajal)?
  • Palun nimetage oma püsielukoht 2000. aastal (Eesti linn/alev/alevik/küla).

Küsimused hariduse ja töö kohta

 • Millise hariduse omandasite üldhariduskoolis (keskkoolis, gümnaasiumis, põhikoolis vms)?
 • Milline on Teie kutse-, ameti- või erialaharidus? (Lisaks on abiküsimused haridustaseme täpsustamiseks.)
 • Mis oli Teie peamine elatusallikas 2011. aastal? (Elatusallika liik, näiteks palk, pension vms)
 • Kas Te tegite loenduseelsel nädalal (19.–25. detsembril 2011) vähemalt ühe tunni tasustatavat tööd?
 • Kas Teil oli ajavahemikul 19.–25. detsembrini 2011 töökoht või ettevõtlus, millest olite ajutiselt eemal puhkuse, haiguse vms tõttu)?
 • Kas Te otsisite 2011. aasta detsembris aktiivselt tööd?
 • Kui Teile oleks ajavahemikul 19.–25. detsembrini 2011 sobivat tööd pakutud, kas oleksite saanud kahe nädala jooksul tööle asuda?
 • Kas Te olete varem töötanud?
 • Palun nimetage aasta, millal Te viimati töötasite.
 • Millisesse järgmistest rühmadest Te kuulusite ajavahemikul 19.–25. detsembrini 2011? (Ajateenija; (üli)õpilane; pensionär jm)
 • Palun öelge oma põhitöökoha täielik nimi. (Töötajatelt küsitakse töökoha kohta ajavahemikul 19.–25. detsembrini 2011, töötutelt viimase põhitöökoha kohta)
  • Millega see ettevõte/asutus peamiselt tegeleb?
  • Mis on (oli) Teie amet põhitöökohal? Palun kirjeldage lühidalt oma tööülesandeid.
  • Mitu töötajat on (oli) Teie otseses alluvuses?
  • Kas Te olete (olite) oma põhitöökohal … ( palgatöötaja, kelle töösuhe kestab vähemalt aasta; palgatöötaja, kelle töösuhe kestab alla aasta; palgatöötaja(te)ga ettevõtja / palgatööjõuga talupidaja; üksikettevõtja, palgatööjõuta talupidaja, vabakutseline; muu)
 • Kus Teie põhitöökoht asub? ((Eesti linn/alev/alevik/küla või välisriik)

Küsimused tervise kohta

 • Kas Teil on mõni pikaajaline haigus või terviseprobleem? (jah/ei)
 • Kui palju mõni terviseprobleem on Teie igapäevategevusi juba pikka aega (vähemalt kuus viimast kuud) piiranud? (On oluliselt piiranud; on piiranud, aga mitte oluliselt; ei ole piiranud.)