Meist

Oleme riigi andmete usaldusväärne kodu, anname andmetele tähenduse ja väärtuse. Aitame inimestel mõista ja mõtestada maailma andmete kaudu.

Meie uues ülal toodud ühendatud missioonis ja visioonis on esitatud statistikaameti tegevuse  olemus:  

 1. seista kvaliteetsete andmete eest kogu riigis,
 2. pakkuda järjepidevalt olulist, usaldusväärset ning tähendusega informatsiooni.

Peamise andmetega tegeleva kompetentsikeskusena koordineerime klassifikaatorite ja andmehalduse korraldust riigis.

 

Statistikaameti töötajad, aastakonverents 2020

Riiklik statistika on kooskõlas rahvusvaheliste klassifikaatorite ja meetoditega ning erapooletuse, usaldusväärsuse, asjakohasuse, tasuvuse, konfidentsiaalsuse ja läbipaistvuse põhimõttega. Statistika tegemisel lähtume riikliku statistika seadusest

Kajastame ühiskonna olukorda ja muutusi ning varustame ühiskonda rahvastiku, sotsiaalvaldkonna, majanduse ja keskkonna arengu seisukohalt olulise teabega. Statistikaameti kogutud andmed on vajalikud arengukavade ja prognooside koostamiseks, poliitikate kujundamiseks, teadus- ja rakendusuuringuteks ning teadmuspõhiste otsuste langetamiseks.

Teeme tihedat koostööd paljude asutustega, nagu Euroopa Liidu statistikaameti Eurostati, ÜRO majanduskomisjoni, OECD, Eesti Panga, Tartu ülikooli, ministeeriumide ja kohalike omavalitsustega. Meie tähtsad koostööpartnerid on ka andmeesitajad. Statistikaamet on Euroopa statistikasüsteemi osa ja me aitame arendada rahvusvahelist statistikat. 

​​​​​Meie põhiväärtused

Meie missiooni ja arengukava eesmärkide elluviimist toetavad meie organisatsiooni kolm põhiväärtust, mis on koostatud ning uuendatud kogu organisatsiooni arvestades, kõigi töötajate koostöös.

 1. Usaldusväärsus 
  Tagame meile esitatud andmete kaitse ja konfidentsiaalsuse. Teeme statistikat sõltumatult ja põhjendatud metoodikaga, mis on igaühele avalikult kättesaadav. Peame kinni tähtaegadest. Mõõdame ühiskonna nähtusi, aitame neid selgitada. Meie statistika on ajakohane ja jõuab asjaomaste sihtrühmadeni, muu hulgas vajadusel meedia vahendusel. Meil töötavad oma ala eksperdid, kes on tunnustatud nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt.
 2. Koostöö 
  Arvestame klientide, partnerite ja kolleegide vajadustega ning hoiame toimivat koostööd. Oleme suhtluses ja info jagamises abivalmid, avatud ning otsekohesed. Tunnustame üksteist ja märkame ühiseid saavutusi.
 3. Uuenduslikkus 
  Oleme valmis leidma uusi lahendusi, katsetamaja ideid ellu viima. Me ei karda ebaõnnestumisi, oleme uudishimulikud ja arendame end järjepidevalt. Meie statistikarakendused pakuvad kasutajatele uut väärtust. Rakendame andmeteaduse ja statistika uuenduslikke meetodeid ja tehnoloogilisi lahendusi, tuginedes nii enda kui ka partnerite ideedele.

Meie põhimõtted

Lisaks põhiväärtustele juhivad meie tegevust kliendikesksuse, teenuspõhisuse ja keskkonnasäästlikkuse põhimõtted ning iseloomustavad sõltumatus, avatus, andmekesksus, kvaliteet (sh õigeaegsus) ja tõhusus.

 1. Kliendikesksus
  Tähendab meie jaoks eelkõige oluliste kliendirühmade seiret ning nende vajaduste kaardistamist enne arenduste ja otsuste tegemist ning nende rahulolu mõõtmist. Statistikaameti ülesanne on andmetele ja infole turvalise ning mugava juurdepääsu tagamine. Disainime oma teenuseid kasutajate vajadustest lähtuvalt. Me toetame ja nõustame oma kliente nii andmete esitamisel kui ka meie pakutavate andmete kasutamisel.
 2. Teenuspõhisus
  Teenuspõhisust käsitleme oma tegevuses kui põhimõtet, mille kohaselt meie teenused on terviklikult juhitud kõigi konkreetse teenuse elementide ulatuses. Teenused peavad looma väärtust nende kasutajatele ja neil on selged omanikud või vastutajad, kes tagavad erinevate huvipoolte kaasatuse teenuse arendamisel ja osutamisel nii ameti sees kui ka väljaspool. Me juhime ka ressursse teenuspõhiselt.
 3. Keskkonnasäästlikkus
  Printsiip väljendub nii meie igapäevases tegevuses kui ka arendustöös. Näiteks hoidume uute andmestike loomisest ja pakume lahendusi, kus andmetöötlus toimub andmete omanike juures. Panustame andmete ühekordse küsimise ja mitmekordse kasutuse põhimõtte rakendamisse. Samuti optimeerime andmetöötlust ja töökorraldust ning tehnoloogilisi lahendusi andmete säilitamiseks. Nende sammudega muutub meie tegevus ka tõhusamaks ning kliendisõbralikumaks.

Kui kliendikesksust ja keskkonnasäästlikkust on võimalik rakendada kõigis meie tegevustes ja otsustes, siis teenuspõhisus rakendub seal, kus see on töö korralduse ja juhtimise mõttes otstarbekas, loob lisandväärtust ning tagab sidususe teiste riigiasutuste tööga või planeerimisprotsessidega.