Konkurss "Andmepärl"

Statistikaameti algatatud konkurss „Andmepärl“ on ellu kutsutud selleks, et tunnustada silmapaistvaid andmelugusid ja infograafikat Eestis.

Statistikaameti üks eesmärke on parandada ühiskonna andmekirjaoskust. Andmete kasutamise ja mõtestamise propageerimiseks oleme algatanud konkursi silmapaistvate andmekäsitluste tunnustamiseks.

„Andmepärli“ konkursil on kaks kategooriat: parim andmelugu ja parim infograafika.


Parima andmeloo auhinnaga tunnustame inimest/inimesi, avalikku asutust või ettevõtet, kelle andmete tõlgendamine ja kasutus on toonud mõnda valdkonda või nähtusesse märkimisväärset selgust, avanud nähtuse mõtestamisel uusi tahke, tõstnud inimeste informeerituse taset, tekitanud laialdast ühiskondlikku arutelu või muutnud inimeste käitumist.

Andmepärl 2024

Parima infograafika auhinnaga tunnustame inimest/ inimesi, avalikku asutust või ettevõtet, kelle loodud visualiseering, rakendus või infograafika väärib teostuse või mõju poolest eeskuju järgimist, propageerib andmete kasutamist ja mõtestamist visuaalse keele kaudu ning kus on kasutatud erinevaid uuenduslikke ja kaasahaaravaid infograafika meetodeid.


Kandideerimise tingimused 2024

 1. Konkursil võivad osaleda kõik, kelle andmelugu või infograafika on avaldatud artiklina, dokumendina, kasutusjuhendina, uuringuna, analüüsina või mõnes muus formaadis (sh pilt vm).
 2. Töö on esimest korda avaldatud 2023. aastal.
 3. Töö on eesti või inglise keeles.
 4. Töö sisu ja vorm vastab akadeemilistele või ajakirjanduslikele nõuetele.
 5. Tööl võib olla mitu autorit.
 6. Töö võib olla avaldatud paberil, digitaalselt, avalikus ruumis vm kujul, kuid peab olema elektroonselt kättesaadav.
 7. Töös on järgitud autoriõiguse põhimõtteid.

Konkursil osalemiseks tuleb saata avaldus järgmise infoga:

 1. kategooria, milles töö osaleb (parim andmelugu või parim infograafika);
 2. töö esitaja nimi ja kontaktandmed (e-posti aadress, telefon);
 3. autori kontaktandmed (kui esitaja pole töö autor);
 4. töö avaldamise aeg;
 5. viide avaldatud töö asukohale koos sellele ligipääsuga, kui töö ei ole lisatud e-kirjale failina;
 6. töö esitamise ja olulisuse põhjendus.

Avalduse palume saata statistikaametile e-posti teel stat [at] stat.ee (stat[at]stat[dot]ee) märksõnaga „Andmepärli parim andmelugu“ või „Andmepärli parim infograafika“ 21. märtsiks 2024 (k.a). Töö võib esitada nii autor ise kui ka keegi teine. Pärast 21. märtsi esitatud töid ei hinnata. Lisateavet saab e-posti teel stat [at] stat.ee (stat[at]stat[dot]ee) või telefonil 625 9300.

Hindamine

 1. Konkursile tähtajaks esitatud töid hindab statistikaameti kokku kutsutud hindamiskomisjon, kuhu kuuluvad statistikaameti esindajad ning majandus-, infotehnoloogia-, rakendusuuringute, graafilise disaini ning meediaeksperdid.
 2. Hindamiskomisjon valib kummaski kategoorias välja kuni viis silmapaistvamat tööd, millest võitjad selguvad žürii hinnete (50%) ja rahva hääletuse (50%) koondtulemuste põhjal.
 3. Kummagi kategooria hindamiskomisjoni liikmed kinnitatakse statistikaameti peadirektori käskkirjaga.
 4. Komisjoni liikmete arv oleneb konkursile esitatud tööde arvust.
 5. Komisjoni liige ei osale hindamisel, kui hinnatakse tema enda tööd või kui ta ei ole muul põhjusel erapooletu.

Andmeloo hindamise kriteeriumid

 1. andmete abil teemasse selguse toomine
 2. nähtuse uute tahkude avamine
 3. loo mõju ühiskonnale/inimestele
 4. käsitletud teema uudsus/aktuaalsus

Infograafika hindamise kriteeriumid

 1. konteksti arvesse võtmine

 2. disaini kasutajakesksus ja visuaali läbimõeldus
 3. meetodite kasutus
 4. originaalsus
 5. käsitletud teema uudsus/aktuaalsus

Võitja väljakuulutamine

Statistikaamet kuulutab parima andmeloo ja infograafika auhinna võitjad koos nominatsioonidega välja oma veebilehel 16. aprillil 2024 ning avaldab selle kohta pressiteate. Kummagi kategooria võitja saab aukirja, kunstnik Ann Pajuväli loodud graafilise lehe ja preemiaks elektroonikapoe 1000-eurose kinkekaardi. Kummagi kategooria võitja ja viis parimat tööd avaldatakse statistikaameti veebilehel.

Statistikaamet korraldab Andmepärli konkurssi aastast 2021, mil statistikaamet tähistas oma 100. juubelit.  Alates 2011. aastast annab statistikaamet välja ka Albert Pulleritsu nimelist noore statistiku preemiat.