7. Jätkusuutlik energia

Üleilmne eesmärk „Jätkusuutlik energia“ keskendub usaldusväärse, säästliku ja taskukohase energia kättesaadavusele. Veelgi enam on vaja panustada, et elekter või muud toidu valmistamiseks kasutavad energiaallikad oleksid kättesaadavad. Suurendada tuleb ka energiatõhusust ja taastuvenergia kasutamist.

ÜRO tegevuskava 2030 seab ülesande suurendada taastuvenergia osatähtsust energia tootmises, kahekordistada energiatõhususe määra ehk vähendada energiakulu sisemajanduse kogutoodangu ühe ühiku kohta. Eelkõige tuleks panustada paremate rahastamisvõimaluste väljatöötamisele, selgelt defineerida valdkonna arengusuunad ja senisest veelgi ambitsioonikamalt võtta kasutusele uut tehnoloogiat. Eraldi on esile tõstetud vajadus kasutada fossiilkütuste korral puhtamat tehnoloogiat.

Eesti säästva arengu strateegia rõhutab vajadust Eesti energiamajandus ümber korraldada, toetades ja eelisarendades energiasäästlikku tegevust. Samuti tuleb suurendada taastuvenergia osa koguenergiast ja kavandada tegevus, et lõpetada põlevkivi kasutamine energeetikas.

Üleilmne eesmärk „Tagada taskukohane, usaldusväärne, säästev ja tänapäevane energia kättesaadavus kõigile“ on Eestis seotud taastuvenergia osatähtsuse, samuti kogu majanduse energiatõhususe suurendamisega. Fossiilkütuse ehk põlevkivi kasutamise järkjärguline vähendamine mõjutab otseselt nii energiatõhusust kui ka taastuvenergia osatähtsust. Energiakulutuste osatähtsus kodumajapidamiste kogukulutustes näitab energia hinna mõju tarbijatele. Kõnealuse eesmärgi saavutamist mõõdetakse järgmiste näitajatega:

  • energiatootlikkus;
  • energiasõltuvus;
  • energiakulutused kodumajapidamistes;
  • taastuvenergia.
Energia tootlikkus 4,2 eurot kilogrammi õliekvivalendi kohta
-4,5%
2022
Energiasõltuvuse määr 6,2 %
2022
Energiakulutuste osatähtsus kodumajapidamiste kogukulutustes 8,1 %
2022
Taastuvenergia osatähtsus energia lõpptarbimises 38,5 %
2022