Kvaliteedipoliitika

Statistikaameti põhiülesanne on pakkuda infot Eesti keskkonna, rahvastiku, sotsiaalvaldkonna ja majanduse olukorra ning trendide kohta. Statistika tegemisel pühendume kvaliteedile – teeme süstemaatiliselt ja regulaarselt kindlaks statistikatööde tugevad ja nõrgad kohad, et järjepidevalt täiustada ning parendada protsesside, teenuste ja avaldatava statistika kvaliteeti. Kvaliteedipoliitika toetab statistikaameti strateegiat  ning koondab endas põhimõtted, mille järgimine tagab statistika vastavuse Euroopa statistika tegevusjuhise (European Statistics Code of Practice) kvaliteedinõuetele ning Euroopa Liidu ja Eesti riikliku statistika tegijatele esitatud nõuetele.

Institutsiooniline keskkond

Statistika tegemise tulemuslikkust ja usaldatavust mõjutavad märkimisväärselt institutsioonilised ja organisatsioonilised tegurid. Institutsioonilist keskkonda iseloomustavad ametialane sõltumatus, andmete kogumise alus, ressursside piisavus, kvaliteedinõuete järgimine, statistiline konfidentsiaalsus, erapooletus ja objektiivsus.

 • Ametialase sõltumatusega tagame statistika usaldusväärsuse.
 • Meil on andmete kogumiseks õiguslik alus.
 • Väärtustame, arendame ja hoiame oma töötajaid ühtsete põhimõtete järgi ning koolitame neid regulaarselt, et olla kursis uute statistika tegemise metoodikate ja suundadega.
 • Statistika tegemisel kasutame ajakohast tehnoloogiat.
 • Protsesside ja toodete kvaliteedi tagamiseks rakendame Euroopa statistika tegevusjuhist ning sellega seotud kvaliteedi tagamise raamistikku ESS QAF (Quality Assurance Framework). Statistikatöid teeme GSBPMi (Generic Statistical Business Process Model) rahvusvahelise mudeli põhiselt.
 • Meile usaldatud andmete konfidentsiaalsus on kaitstud.
 • Statistika tegemine on sõltumatu, objektiivne ja läbipaistev, statistika levitamisel kohtleme kõiki tarbijaid võrdselt.

Statistikaprotsessid

Statistika tegemisel järgime Euroopa ja muid rahvusvahelisi standardeid, suuniseid ja head tava. Statistika tegemist iseloomustab läbimõeldud metoodika, asjakohane statistikamenetlus, hoidumine andmeesitajatele liigse koormuse tekitamisest ning tasuvus.

 • Statistika tugineb teaduslikult põhjendatud ja rahvusvaheliselt tunnustatud metoodikale ja on kooskõlas rahvusvaheliste klassifikaatorite ja meetoditega.
 • Osaleme riigisiseses ja rahvusvahelises statistikakoostöös ning edendame statistikat kui teadusharu.
 • Statistika tegemise aluseks võtame asjakohased statistikamenetlused, mida rakendame statistika tegemise igas etapis alates andmete kogumisest kuni statistika levitamiseni.
 • Hindame andmeesitajate tagasisidet, et lihtsustada andmete esitamist ja vähendada andmeesitajate koormust.
 • Statistika tegemisel lähtume tasuvuse ja tulemuslikkuse põhimõttest.

Statistiline väljund

Avaldatud statistika vastab Euroopa kvaliteedinõuetele ning Euroopa institutsioonide, valitsusasutuste, teadusasutuste, ettevõtete ja avalikkuse vajadustele. Statistilist väljundit iseloomustab asjakohasus, täpsus, ajakohasus, õigeaegsus, kättesaadavus, võrreldavus ja selgus.

 • Teeme statistikatööde kavandamisel koostööd klientidega ja selgitame välja nende rahulolu avaldatud statistikaga.
 • Meie tehtud statistika vastab tarbijate vajadustele.
 • Meie tehtud statistika kajastab tegelikkust täpselt ja usaldusväärselt, on ajakohane ja avaldatud avaldamiskalendris väljakuulutatud ajal.
 • Meie tehtud statistika on ajas ja piirkonniti võrreldav, omavahel kooskõlas, kättesaadav ning selgelt ja arusaadavalt kirjeldatud.