Tellimustöö

Tellimustöö eesmärk

Tellimustöö võimaldab saada detailsemat teavet kui see, mis on avaldatud pressiteadetes, statistikaväljaannetes või statistika andmebaasis, ning nõuab andmete lisatöötlemist või -analüüsi. Detailsemat statistikat saab tellimustööna tellida kõigi statistikavaldkondade kohta. Selle teenuse alla ei kuulu konfidentsiaalsete andmete kasutamine teaduslikul eesmärgil

Tellimustöö vormis saavad andmeid tellida kõik, kel vajadus täpsema info järele, sh avaliku sektori organisatsioonid, ettevõtted ja nende esindusorganisatsioonid, mittetulundusühingud ja sihtasutused, rahvusvahelised organisatsioonid ning teised juriidilised isikud ja eraisikud.

Tellimustöö sisu ja maksumus

Tellimustööde hulka kuuluvad järgmised teenused, mis jagunevad töö keerukusest lähtuvalt kolme hinnagruppi (vt ka 2024. aasta tellimustööde hinnad):

Hinnagrupp 1

 • Andmete kogumine küsitleja vahendusel – klientide küsitlemine telefoni teel või silmast silma

Hinnagrupp 2

 • Nõustamine ja koolitused
 • Andmekogumise ettevalmistamine, sh näitajate defineerimine ja arvutusmetoodika väljatöötamine, küsimustiku koostamine ja testimine, valimidisaini loomine
 • Andmehõive, sh uue registri/andmeallika andmehõive või veebikammimise rakendamine
 • Andmetöötlus, sh anonüümimine/pseudonüümimine, andmete parandamine (imputeerimine, kaalumine, parandamine), geokodeerimine
 • Andmete lisatöötlus ja andmeanalüüs, sh avaldatud andmete suuremahuline väljastamine, täiendav töötlemine ja analüüs, kvaliteedi- ja konfidentsiaalsuskontroll
 • Andmete levitamine, sh visualiseeritud lahenduste loomine, tõlkimine, toimetamine, kujundamine, avaldamine veebis või teistes kliendikanalites

Hinnagrupp 3

 • Eri andmeallikate seostamine, mudeldamine, masinõppe mudelite kasutamine analüüsiks
 • Rakenduste arendamine statistiliste andmete levitamiseks ja analüüsiks

Lisaks saab RStS § 35 lg 4 alusel tellida Eestis registreeritud majanduslikult aktiivsete juriidiliste isikute, välisriigi äriühingute filiaalide, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ning füüsilisest isikust ettevõtjate andmeid, nagu registrikood, majandusüksuse (v.a toimla) nimi ja aadress, õiguslik vorm, tegevusala (EMTAK-i järgi) ning suurusrühmad, millesse üksus kuulub tööga hõivatud isikute arvu ja/või müügitulu järgi.

Statistikaamet järgib tellimustööde täitmisel riikliku statistika kvaliteedikriteeriume (aja- ja asjakohasus, täpsus, õigeaegsus, kättesaadavus, selgus, võrreldavus, sidusus) ning põhimõtteid (ametialane sõltumatus, erapooletus, objektiivsus, usaldusväärsus, statistiline konfidentsiaalsus, tasuvus).

Tellimustöö tehakse eesti või inglise keeles.

Tellimuse esitamine

Tellimusi saab esitada veebivormil https://www.stat.ee/et/esita-andmeparing või e-postiga stat [at] stat.ee (stat[at]stat[dot]ee).

Valmis tellimus esitatakse tellijale üldjuhul e-posti vahendusel, kuid suuremahuliste andmefailide edastamine lepitakse tellijaga eraldi kokku.

Tellimuse edastamisel on oluline informeerida Statistikaametit järgmistest asjaoludest:

 1. millist konkreetset teavet tellija soovib ja milline peaks olema soovitud andmete koosseis;
 2. kas tellimustöö soov on ühekordne või korduv;
 3. milline on soovitav tellimuse täitmise tähtaeg.

Andmeid avaldatakse või edastatakse ilma andmesubjekti identifitseerimist võimaldavate tunnusteta (v.a majandusüksuste andmed RStS § 35 lg 4 järgi) vähemalt kolme andmesubjekti koondandmetena, kus ühegi andmesubjekti andmete osatähtsus koondandmetes ei ole suurem kui 90%.

Tellimustöö maksumus

Vastavalt RStS § 4 lg-le 3 ja §-le 20 on tellimustööd tasulised. Tellimustööde hinnakiri kehtestatakse Statistikaameti peadirektori käskkirjaga kalendriaasta kohta. Tellimustöö hind sõltub üldjuhul tööle kulutatud ajast. Minimaalseks tellimustöö teostamise ajaks on 0,5 töötundi.

Eestis registreeritud majanduslikult aktiivsete juriidiliste isikute, välisriigi äriühingute filiaalide, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ning füüsilisest isikust ettevõtjate andmete tellimuste hind sõltub tellitavate andmete hulgast.

Tasumine toimub arve alusel pangaülekandega 14 päeva jooksul, tellimustöid ei käibemaksustata. Arve väljastatakse asutustele ja ettevõtetele peale tellimustöö täitmist 3 tööpäeva jooksul. Eraisikutele edastatakse arve enne valminud tellimuse väljastamist ning tellimuse väljastamise eelduseks on tasutud arve.

Tellimustöö tähtaeg

Tellimustöö täitmise tähtaeg lepitakse kokku tellimustöö planeerimise faasis ning vajadusel fikseeritakse lepingus.

Lisainfo

Lisainfot tellimustööde kohta saab infotelefonil 625 9300, e-posti aadressil stat [at] stat.ee (stat[at]stat[dot]ee). Täitmisel oleva tellimustöö kohta annab sõlmitud lepingu korral infot lepingus märgitud kontaktisik.

2024. aasta tellimustööde hinnad.