Liikmesriikidevaheline kaubavahetus

Õigusaktid, millega reguleeritakse Intrastati andmete kogumist:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 659/2014, 15. mai 2014, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 638/2004 liikmesriikidevahelise kaubavahetuse ühenduse statistika kohta seoses delegeeritud ja rakendusvolituste andmisega komisjonile teatavate meetmete vastuvõtmiseks, samuti seoses teabe edastamisega tolliasutuste poolt, konfidentsiaalsete andmete vahetamisega liikmesriikide vahel ja statistilise väärtuse määratlemisega.

Komisjoni määrus (EL) nr 1093/2013, 4. november 2013, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 638/2004 ja komisjoni määrust (EÜ) nr 1982/2004 seoses Intrastati süsteemi lihtsustamise ja Intrastati teabe kogumisega.

Komisjoni määrus (EL) nr 91/2010, 2. veebruar 2010, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1982/2004 (millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 638/2004 liikmesriikidevahelise kaubavahetuse statistika kohta) statistilistest andmetest väljajäetavate kaupade loetelu, maksuhalduri edastatava teabe ja kvaliteedihindamise osas.

Komisjoni määrus (EL) nr 96/2010, 4. veebruar 2010, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1982/2004 (millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 638/2004 liikmesriikidevahelise kaubavahetuse statistika kohta) seoses lihtsustusläve, kaubandusega ettevõtte tunnuste järgi, erikaupade ja -liikumiste ning tehinguliikide koodidega.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 222/2009, 11. märts 2009 , millega muudetakse määrust (EÜ) nr 638/2004 liikmesriikidevahelise kaubavahetuse ühenduse statistika kohta.

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1915/2005, 24. november 2005, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1982/2004 kaupade koguse registreerimise lihtsustamise ja kaupade teatavat liikumist käsitleva teabe suhtes.

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1982/2004, 18. november 2004, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 638/2004 liikmesriikidevahelise kaubavahetuse statistika kohta ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrused (EÜ) nr 1901/2000 ja (EMÜ) nr 3590/92.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 638/2004, 31. märts 2004, liikmesriikidevahelise kaubavahetuse ühenduse statistika ning nõukogu määruse (EMÜ) nr 3330/91 kehtetuks tunnistamise kohta.

Vaata ka õigusakte, mis reguleerivad kaubavahetust kolmandate riikidega.